PRIVACY

LUNCH EN DINER BIJ RESTAURANT HET GERECHT

In ons Privacyreglement gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):
Reglement: dit privacyreglement;
Privacywetgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1. Toelichting op het Reglement
Restaurant Het Gerecht mag de gegevens die u aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van uw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft restaurant Het Gerecht de plicht om haar gasten: op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens worden verwerkt; te melden wie de gegevens kunnen inzien; voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

Restaurant Het Gerecht vindt uw privacy belangrijk. Daarom geeft restaurant Het Gerecht in dit Reglement een toelichting op hoe zij met uw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens restaurant Het Gerecht expliciet om uw toestemming moet vragen.

2. De persoonsgegevens die restaurant Het Gerecht gebruikt en het doel van het gebruik
Restaurant Het Gerecht verwerkt (mogelijk) uw persoonsgegevens als u klant wordt of bent, de website bezoekt, een werknemer van restaurant Het Gerecht bent, zich aanmeldt voor onze nieuwsbrieven of via het reserveringssysteem contact met ons opneemt. Restaurant Het Gerecht verzamelt uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Van werknemers verwerken wij daarnaast een kopie ID-bewijs en BSN-nummer. Deze gegevens stellen ons in staat om:

de overeenkomst die klanten met restaurant Het Gerecht sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;
onze dienstverlening te kunnen leveren;
onze verplichtingen als werkgever na te komen;
klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;
om onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren.

IP-adressen/cookies;
Restaurant Het Gerecht houdt IP-adressen bij van (potentiele) klanten die de website bezoeken. Deze gegevens stellen ons in staat om:

te registreren welke internetsite/internetpagina’s u bezoekt;
de functionaliteit en de inhoud van de website verbeteren;
bij te houden voor welke onderwerpen of toepassingen (potentiele) klanten zich interesseren;
ervoor te zorgen dat u niet steeds dezelfde informatie ontvangt;
het productaanbod te verbeteren.

Toelichting met betrekking tot het plaatsen van cookies
Als u onze website bezoekt worden er automatisch cookies geplaatst waardoor we aan de hand van uw IP-adres bepaalde informatie kunnen bijhouden. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om informatie over hoe vaak u onze website bezoekt en voor welke onderwerpen u zich interesseert.

3. Verstrekking persoonsgegevens aan derden
Restaurant Het Gerecht verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de organisatie, tenzij:

dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;
dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die restaurant Het Gerecht met u heeft gesloten;
u daarvoor toestemming heeft gegeven.

4. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn
Restaurant Het Gerecht verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement. Uw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door het personeel van restaurant Het Gerecht worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al uw persoonsgegevens worden door restaurant Het Gerecht beveiligd tegen onbevoegde toegang.

De beveiliging bestaat:
de medewerkers van restaurant Het Gerecht hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan restaurant Het Gerecht verstrekte persoonsgegevens;
restaurant Het Gerecht heeft technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet;
uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie. Restaurant Het Gerecht hanteert een termijn van zeven jaar na de laatste factuur, waarna de gegevens vernietigd worden.

De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal restaurant Het Gerecht zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

5. Uw rechten als betrokkene
recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en met welk doel;
inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;

het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van uw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;

het recht van verzet: het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten;
het recht op dataportabiliteit: het recht om de persoonsgegevens die van u bewaard worden te ontvangen om over te kunnen dragen naar een andere organisatie;
het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten. Bij een geautomatiseerd besluit is er het recht om de beslissing te laten nemen door menselijke tussenkomst.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit per email bij op info@bijhetgerecht.nl aangeven. Als uw verzoek wordt afgewezen wordt aan u uitgelegd waarom. Een reden kan zijn dat uw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. U ontvangt binnen één maand na ontvangst van uw verzoek bericht van restaurant Het Gerecht.
Ook als u een klacht heeft over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met restaurant Het Gerecht opnemen en probeert restaurant Het Gerecht er samen met u uit te komen.

Heeft u een (andere) opmerking/vraag/suggestie? Ook daarvoor kunt u schriftelijk contact met ons opnemen.
Uiteraard zal restaurant Het Gerecht ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.
Onze actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van restaurant Het Gerecht .

Privacyreglement versie februari 2019

Nieuws

Ontvang het laatste nieuws van Restaurant Het Gerecht. Meld je nu aan.

Reserveren

U kunt weer reserveren vanaf 1 juni 2020
Maandag:
Diner: 17.00 u - 20.00 u
 
Woensdag:
Diner: 17.00 u - 20.00 u
 
Donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag:
Lunch: 12.00 u - 14.00 u
Diner: 17.00 u - 20.00 u

Wij accepteren

Betalingsmogelijkheden zijn Cash, pin, Maestro, Visa, American Express.

Het Gerecht

Heilige Geeststraat 27
6041 GB Roermond
 
+31 (0)475 315 389
 
info@bijhetgerecht.nl
www.bijhetgerecht.nl

Reserveren

Controleer hier of jouw gewenste tafel vrij is.